Thứ Ba, 22 tháng 7, 2014

THANH TỊNH ĐẠI HẢI CHÚNG BỒ TÁT

Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát
Sưu tầm
-o0o-
Bồ Tát cũng có nhiều đẳng cấp. Có Sơ Địa Bồ Tát, Nhị Địa Bồ Tát..., Bát Địa Bồ Tát, Thập Địa Bồ Tát, còn có Ma Ha Tát. Bồ Tát Ma Ha Tát là tối cao trong hàng Bồ Tát.
Nhưng có một hạng Bồ Tát, họ dường như không cứu người, chúng ta gọi họ là "Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát". Các ngài công đức rộng lớn như biển, đã thanh mà lại tịnh nữa, cho nên mới gọi là Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Lực lượng của các ngài như nước biển, việc làm của các ngài rất phẳng lặng, như nước trong, không có ai có thể cảm giác được các ngài. Nhưng chúng ta có thể biết được Ngài là hóa thân Bồ Tát. Cho nên Thanh Tịnh Bồ Tát còn cao hơn các vị Ma Ha Tát nữa.
Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát đã gần như là Phật rồi, Phật "thì bất động", còn Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát thì "động", các ngài đi khắp vũ trụ, lo cho trật tự hoàn vũ, trách nhiệm của họ là chăm sóc cái vũ trụ này. Còn Bồ Tát Ma Ha Tát lo cứu linh hồn của con người, dẫn họ về nhà, ai có muốn đi Tây Phương thì theo Bồ Tát Ma Ha Tát mà học, họ hóa thân đến Thế Giới Ta Bà cứu người, dẫn linh hồn trở về cố hương, về Thiên Quốc, về Tây Phương Tịnh Độ.
Thường chúng ta tụng Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát, nhưng không biết các ngài là ai, cho dù họ xuất hiện trước mặt, mình cũng không cách nào biết được. Chỉ có Bồ Tát Ma Ha Tát biết ai là Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Người thường không cách nào biết được, bởi vì họ không để lộ đẳng cấp và quyền năng ra ngoài. Nhìn họ rất tầm thường, còn tầm thường hơn người bình thường, không ai biết các ngài là Bồ Tát. Họ tuyệt đối không thi triển thần thông, mà chỉ âm thầm làm việc, phàm phu hoàn toàn không hiểu được, dù các Ngài có ở trước mặt chúng ta cũng không hay.
Công việc của Thanh Tịnh Bồ Tát, khác hẳn với các Bồ Tát Ma Ha Tát khác, không xen vào nhân quả của người ta. Nhưng Bồ Tát Ma Ha Tát có thể xen vào. Ngài có thể cứu người dưới địa ngục đưa lên Thiên Đường, Ngài có thể đưa người có nghiệp chướng nặng đi Tây Phương. Những hoàn cảnh đó, Ngài Thanh Tịnh Bồ Tát chỉ đứng một bên nhìn mà thôi. Công việc của các ngài là coi sóc sự vận chuyển của vũ trụ; duy trì sự tồn tại của vũ trụ; các ngài không cứu người, cho dù mình đói chết, hay bị hỏa ngục đốt, họ cũng không lo.
Đối với người phàm mà nói, Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát như rất lạnh lùng, thật ra không phải vậy, chỉ vì công việc của các Ngài không như nhau mà thôi. 

---ooo0ooo---

Không có nhận xét nào: